Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Informationssäkerhet och infrastruktur för transporter

Informationssäkerhet och infrastruktur för transporter var några av ärendena som regionstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 26 januari.

Avtal med Landstinget i Värmland om vård vid Karlskoga lasarett
Ett nytt avtal mellan Region Örebro län och Landstinget i Värmland om vård vid Karlskoga lasarett mellan åren 2018 och 2021 har tagits fram. Syftet med avtalet är att i första hand tillgodose behovet av vård i den geografiska närheten för invånare i Värmland i gränstrakterna mellan Örebro och Värmland. Avtalet gäller akut och planerad öppen och
sluten somatisk vård och medicinsk service vid Karlskoga lasarett för personer folkbokförda i Värmland. Regionstyrelsen beslutar att för sin del anta avtalet.

Årsrapport informationssäkerhet för Region Örebro län
Regionstyrelsen godkänner Årsrapport 2016 om informationssäkerhet inom Region Örebro län. Enligt Socialstyrelsen ska vårdgivaren minst en gång om året sammanställa informationen om informationssäkerheten. Det handlar bland annat om att riskanalyser har gjorts, incidenter som har påverkat informationssäkerheten och som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada har uppmärksammats.

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018-2029
Region Örebro län har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur. Länstransportplanen ska vara trafikslagsövergripande och gälla för perioden 2018-2029. Tilldelad preliminär planram är 1 030 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutar att redovisa sitt förslag till länsplan till regeringen.

Avsiktsförklaring om Bus Rapid Transit i Örebro stad
Regionstyrelsen beslutar att ingå avsiktsförklaring med Trafikverket och Örebro kommun om utveckling av system för Bus Rapid Transit i Örebro stad. I förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018-2029 finns 125 miljoner kronor avsatta till medfinansiering av byggande av infrastruktur för Bus Rapid Transit i Örebro stad.
Avsiktsförklaringen anger tidplan för åtgärder och fördelning av kostnader och ansvar mellan parterna.

Avsiktsförklaring om utveckling av Örebro Södra station
Regionstyrelsen beslutar att ingå avsiktsförklaring med Trafikverket och Örebro kommun om utveckling av Örebro Södra station. I förslag till länstransportplan för Örebro län 2018-2029 avsätts 20 miljoner kronor till medfinansiering av utveckling av Örebro Södra station. Syftet är att utveckla Örebro Södra station till en attraktiv bytespunkt samt höja tillgänglighet och trafiksäkerhet i anslutning till stationen.

Avsiktsförklaring om regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort
Regionstyrelsen beslutar att ingå avsiktsförklaring om regionbussarnas framkomlighet i Örebro tätort. I förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018-2029 avsätts 50 miljoner kronor under planperioden för att höja regionbussarnas framkomlighet inom tätorter i länet. Åtgärder i Örebro tätort anses vara mest prioriterat då Örebro utgör navet i det regionala kollektivtrafiksystemet. Syftet är att höja regionbussarnas framkomlighet och minska restiden inom tätort.

Regionstyrelsen har också svarat på motion om minnesmottagning i Karlskoga, svarat på revisionsrapporten ”Granskning av samverkan mellan kommun och region avseende äldrevård och psykiatri”, svarat på socialdepartementets delbetänkande ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel”, svarat på revisionsrapport ”Övergripande granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet” samt ”Granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet”.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 januari 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg