Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nätverk för kvalitetsutveckling och hiv-test på styrelsen

På regionstyrelsen den 21 maj beslutade ledamöterna bland annat om medlemskap i nätverk för kvalitetsutveckling och köp av hiv-test med snabbsvar från RFSL Örebro.

Donationsstiftelsers årsredovisning 2018

Region Örebro län förvaltar 50 donationsstiftelser. En årsredovisning för samtliga samförvaltade donationsstiftelser för år 2018 har upprättats. Stiftelserna tog emot 3,7 miljoner kronor i donationer under 2018. Beslutade bidrag och stipendier har under året uppgått till 7,5 miljoner kronor. Vid årets utgång uppgick placeringar och likvida medel till 179,9 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutar att godkänna redovisad årsredovisning med däri vidtagna åtgärder.

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - Årsredovisning 2018 och budget för 2020

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling driver Skandionkliniken för att skapa förutsättningar för optimal behandling med protonstrålning. Bakom förbundet står de sju regioner i Sverige som har universitetssjukhus. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling har tagit fram en årsredovisning för 2018 samt verksamhetsplan med budgetram för 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022 för behandling av samtliga medlemsregioner, däribland Region Örebro län. Det ekonomiska resultatet för 2018 är ett underskott på 47 miljoner kronor, vilket innebär ett negativt kapital på 125 miljoner kronor. Direktionen har i samverkan med medlemsregionerna under 2018 genomfört en översyn av ekonomi, produktionsmål och den ersättningsmodell som ska gälla från och med verksamhetsåret 2019. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandlings årsredovisning för 2018, att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för verksamhetsåret 2018, samt att godkänna verksamhetsplan med budget för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling för år 2020 samt plan för ekonomi 2021-2022.

Driftsstöd till Örebro läns flygplats AB 2019 ges med hänvisning till EU-förordning

Örebro Läns Flygplats AB är ett bolag som Region Örebro län äger till 44,95 procent. EU-kommissionen har fr.o.m. 1 januari 2018 beslutat att inkludera driftsstöd för flygplatser i den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd ("GBER"). Det medger att flygplatser som har färre än 200 000 passagerare per år kan ges stöd som täcker flygplatsens rörelseförluster. Regionstyrelsen beslutar att stödet till Örebro läns flygplats AB om 16,7 miljoner kronor för 2019, ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning nr 651/2014 av den 17 juni, och anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda. Vänsterpartiet väljer att inte delta i beslutet, och Sverigedemokraterna lämnar in ett särskilt yttrande.

Medlemskap i nätverk för kvalitetsutveckling

Region Örebro läns vill delta i ett regionnätverk för kvalitetsutveckling samt, som en följd av detta, söka medlemskap i Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) och dess intressentförening. Regionstyrelsen beslutar att ansöka om medlemskap i Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) och att ingå i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Köp av hiv-test med snabbsvar från RFSL Örebro

Region Örebro län ser ett behov av att RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, foKöp av hiv-test med snabbsvar från RFSL Örebro rtsatt ska kunna genomföra hivtest med snabbsvar i samma omfattning som under 2018. Regionstyrelsen beslutar att anslå 100 000 kronor under 2019 för tjänsteköp av RFSL Örebro för verksamheten mottagning för hivtest med snabbsvar. Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Regionstyrelsen har också svarat på revisionsrapport om chefsförsörjning, till Transportstyrelsen svarat på remiss om finansieringsprinciper för olycksdatabasen Strada, besvarat motion om fler karriärvägar för sjuksköterskor i Region Örebro län, besvarat motion från Jihad Menhem (V) och Katarina Raneborn (V) om avgiftsfri kollektivtrafik för äldre, sjuka och gymnasieungdomar, besvarat motion från Fredrik Persson (MP), Monika Aune (MP) och Mats Gunnarsson (MP) om realistisk budget för Länsteatern AB.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 maj 2019

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Carl Olsson