Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional utvecklingsstrategi och ingen ytterligare mässlingsvaccination

Vid sitt sammanträde den 14 februari tog regionstyrelsen bland annat beslut om att föreslå fullmäktige anta Regional utvecklingsstrategi för Örebro län.

Svar på medborgarförslag om nummerpresentation
Ett medborgarförslag har lämnats som föreslår att alla Region Örebro läns telefonanknytningar inför nummerpresentation där det framgår varifrån telefonsamtalet kommer. Det skulle t.ex. kunna stå "Sjukvården" eller liknande text. Regionstyrelsen beslutar att medborgarförlaget inte ska leda till någon åtgärd eftersom det pågår ett arbete med att, där det är lämpligt, successivt införa visning av vilket nummer som ringer.

Produktivitet och kostnadseffektivitet i Folktandvården
I november 2016 gav regionfullmäktige regiondirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Folktandvårdens verksamhet. En rapport är nu framtagen som innehåller en analys av de olika intäkterna i Folktandvården; patientavgifter enligt prislista för vuxna, premier för frisktandvård, uppdragsersättning för överenskommelser samt ersättning för barn och unga. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av prislistestrukturen i Folktandvården samt att utveckla samverkan mellan områden och enheter inom Folktandvården för att nå ökad effektivitet.

Borgen för Svealandstrafiken AB
Region Örebro län äger sedan 1 januari 2018 50 procent i Svealandstrafiken AB tillsammans med Region Västmanland. Totalt planeras 130 bussar köra trafik från Örebro och Odensbacken. Bussarna har ett snittpris på 3,3 miljoner kronor, vilket ger ett investeringsbelopp om cirka 429 miljoner kronor. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Region Örebro län, såsom för egen skuld, ingår borgen för Svealandstrafiken AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 400 miljoner kronor. Mot beslutet reserverade sig (L).

Bidrag till samordnad rehabilitering för år 2018
Samordningsförbund är en organisation som finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser från samhällets sida. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Försäkringskassan har beslutat om statlig medelstilldelning för samordningsförbunden 2018. Region Örebro län föreslås bidra motsvarande hälften av statens beslutade bidrag. Region Örebro läns totala bidrag för 2018 till samordningsförbunden uppgår till 6 021 251 kronor, vilket är 305 145 kronor mer än 2017. Regionstyrelsen beslutar, under förutsättning att övriga kommuner i länet fattar motsvarande beslut, att för 2018 lämna bidrag till Samordningsförbundet i Norra Örebro län med 1 029 500 kronor, att lämna bidrag till Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga med 1 542 904 kronor, att lämna bidrag till Samordningsförbundet Sydnärke med 1 448 847 och att bidrag till Samordningsförbundet Finsam Lekeberg och Örebro med 2 000 000 kronor.

Markbyte i Örebro
JM AB äger en fastighet vid Campus USÖ (del av Slussen 1) som inte kan exploateras ytterligare med nuvarande detaljplan. Region Örebro län å sin sida äger en fastighet, Vitsippan 2 (Karla vårdcentral), där JM AB ser möjligheter att bygga bostäder på en del av fastigheten. Region Örebro län har bedömt att det inte finns något behov inom Region Örebro län för den delen av fastigheten. Genom ett markbyte skulle regionen äga mark som gynnar USÖ-områdets framtida utveckling. Regionstyrelsen beslutar att förvärva del av fastigheten Slussen 1 från JM AB för preliminärt 8,0 miljoner kronor samt att försälja del av fastigheten Vitsippan 2 till JM AB för preliminärt 18,5 miljoner kronor.

Rekommendationer kring ersättning vid inställt besök, ökad valfrihet inom slutenvården och stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen har vid sitt sammanträde i december 2017 beslutat att ge rekommendationer för ersättning vid inställt besök, ökad valfrihet inom slutenvården och stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. Regionstyrelsen beslutar att använda framtagna flödesbeskrivningar i arbetet att stödja föräldrar med kognitiva svårigheter. Styrelsen beslutar också att godkänna framtagen riktlinje för ersättning till patienter vid inställt besök/inläggning, operation/behandling, undersökning – orsakad av vården, och att denna ska börja gälla från och med 2018-07-01. Regiondirektören får också i uppdrag att säkerställa att information om valfrihetsmöjligheten finns lätt tillgänglig för befolkningen och är väl känd inom professionen samt att Region Örebro län ska delta i sjukvårdsregionens fortsatta utredning kring frågor om valfrihet i slutenvården.

Överenskommelser inom vård och omsorgsområdet 2018
Sveriges Kommuner och Landsting har en lång tradition av att ingå överenskommelser med staten. SKL och regeringen har inom vård och omsorgsområdet slutit ett antal överenskommelser inom områden som båda parter identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner, landsting och regioner. Regionstyrelsen beslutar att för Region Örebros del ansluta sig till överenskommelserna och intentionerna i dessa.

Samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023
Regionstyrelsen beslutar att erbjuda länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna samt Örebro läns bildningsförbund överenskommelser om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa för perioden 1 maj 2018 – 31 december 2023. Syftet med överenskommelser är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan länets kommuner, Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF), Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna (ÖLIF/SISU) och Region Örebro län. Det övergripande målet är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning. Den ekonomiska ersättningen från regionen till övriga avtalsparter omfattar drygt 9,1 miljoner kronor.

Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030
Regionstyrelsen har fått uppdraget att utarbeta en regional utvecklingsstrategi för Örebro län som geografiskt område. Det förslag på strategi som tagits fram uttrycker Örebro läns samlade vilja och fungerar som en gemensam plattform för länets aktörer. Strategin är en utgångspunkt för arbetet med hållbar regional tillväxt och utveckling de kommande åren och ger vägledning vid den fysiska planeringen. Den gemensamma visionen i strategin är en attraktiv och pulserande region för alla, där stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet är tre övergripande mål. Strategins övergripande mål konkretiseras sedan av 18 effektmål. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna förslaget till Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030, samt att ge regionstyrelsen mandat att vid behov ändra effektmål och indikatorer i densamma. Mot beslutet reserverade sig (C), (M) och (L).

Ingen ytterligare mässlingsvaccination
Regionstyrelsen beslutade den 26 januari att låta utreda behovet av att vidta ytterligare åtgärder för att förstärka vaccinationsskyddet mot mässling. Uppdraget redovisas nu från Smittskyddsläkaren. Denne redovisar pågående insatser avseende kliniker och vårdcentraler, men anser inte att ytterligare vaccinationsinsatser kan rekommenderas. Regionstyrelsen beslutar att uppdraget förklaras utfört samt att inga ytterligare åtgärder, utöver de som smittskyddsläkaren redovisar ska vidtas.

Länstrafiken - nya företagspriser 2018
Prissättningen för Länstrafikens företagskunder kommer att förändras. Dagens tre olika prisnivåer tas bort och ersätts av ordinarie pris, samt möjlighet för nämnden för samhällsbyggnad att besluta om rabatt från taxan för stora kunder med upp till tio procent under förutsättning att det sker på lika villkor. Dessutom återfås giltigheten att resa med Länstrafikens företagskort på Tåg i Bergslagen. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att införa ordinarie taxa för samtliga företagskunder, att ge nämnden för samhällsbyggnad möjlighet att besluta om rabatt från taxan för stora kunder med upp till tio procent under förutsättning att det sker på lika villkor samt att godkänna uppgörelsen med SJ om att återigen kunna genomföra tågresor med Länstrafikens företagskort på Tåg i Bergslagen mot en höjd ersättning från 30 SEK per resa till 55 SEK per resa.

Regionstyrelsen har också svarat Socialdepartementet på remiss om "Bastjänstgöring för läkare", revisionsrapport om implementering av politiska viljeinriktningar, motion från Ewa Sundkvist och Elin Enes (KD) om självtest för att få fler att ta cellprov, motion om en tydlig organisation, delbetänkandet "Finansiering, subvention och prissättande av läkemedel – en balansakt", förslag till miljöprogram för Region Uppsala för perioden 2019-2022, revisionsrapport om granskning av samverkan inom förvaltningen Regional Utveckling samt betänkandet "Nästa Steg? Del 2. Förslag för en förstärkt minoritetspolitik".


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 februari 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg