Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tillbyggnad av Campus USÖ och periodrapport mars månad

Vid regionstyrelsens sammanträde den 25 april togs bland annat beslut om Campus USÖ

Periodrapport mars – handlingsplaner för ekonomi i balans ska presenteras
Region Örebro läns resultat är ett underskott om -27 miljoner kronor efter mars månad. Underskottet är 13 miljoner kronor större än föregående år. Verksamheternas resultat räknas samman till ett underskott om -122 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämndens hittills negativa resultatutveckling uppgår till -30 miljoner kronor, och samhällsbyggnadsnämnden har försämrat sitt resultat med -4 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Helårsprognosen per mars ligger kvar på samma nivå som per februari och uppgår till 120 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutar att godkänna periodrapporten per mars 2019. Hälso- och sjukvårdsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ska till regionstyrelsen den 11 juni redovisa åtgärder och effekter av beslutade handlingsplaner för ekonomi i balans, samt - inriktning och omfattning av eventuellt förstärkta handlingsplaner.

Uppföljning av överenskommelse mellan regionstyrelsen och Folktandvården
Varje år träffas en överenskommelse mellan regionstyrelsen och Folktandvården om Folktandvårdens uppdrag som Region Örebro län helt eller delvis finansierar. I överenskommelsen regleras omfattning och finansiering. Överenskommelsen följs upp efter verksamhetsåret, genom att Folktandvården lämnar en årsrapport med en beskrivning av hur uppdragen utförts. Tandvårdsenhetens sammanfattande bedömning är att överenskommelsens uppdrag har genomförts på ett adekvat sätt med ett gott resultat, även om vissa brister har konstaterats. Regionstyrelsen beslutar att godkänna rapporten om 2018 års överenskommelse, samt föreslår att i arbetet med 2020 års överenskommelse förtydliga kraven på de uppdrag som inte genomförts enligt överenskommelsen.

Årsrapport 2018 – Hälsoval Örebro län
En årsrapport har tagits fram som redovisar resultaten av den samlade uppföljningen för 2018 för Hälsoval Örebro län, d.v.s. vårdcentralernas arbete. Uppföljningsbesök har genomförts för samtliga vårdcentraler. Antalet listade patienter har fortsatt att öka. Vid slutet av 2018 var 3 511 fler patienter listade jämfört med 2017. Ökningen har till största delen skett i Örebro. Under året blev tio ST-läkare färdiga specialister i allmänmedicin, vilket är en dubblering jämfört med 2017. Även antal ST-läkare som påbörjat sin utbildning har ökat 2018 jämfört med tidigare år. Bemanningssituationen och kompetensförsörjning är ett problem vid flera av vårdcentralerna. Det har lett till att hyrläkare anlitats vid många vårdcentraler i samma utsträckning som tidigare. Resultatet för telefontillgängligheten var något sämre 2018 än år 2017, men några vårdcentraler har förbättrat sitt resultat avsevärt. Över 700 000 telefonsamtal ringdes till vårdcentralerna förra året, en ökning med 16 000 jämfört med året innan. Regionstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport 2018 för Hälsoval Örebro län.

Årsrapport 2018 Psykoterapi inom lagen om valfrihetssystem, LOV
Budgeten för Vårdval Psykoterapi inom LOV Örebro län uppgick till 7,2 miljoner kronor för 2018. Utfallet blev 8,1 miljoner kronor vilket är en ökning av kostnaderna med fem procent jämfört med 2017. Vårdgivarnas totala antal besök under 2018 var 8624 besök. Under 2018 var det åtta regionanställda och 15 privata utförare anslutna till LOV. Antalet remisser fortsätter ligga på en hög nivå, även om det är en minskning av antalet remisser (20 procent) jämfört med 2017. Antalet remisser överstiger vida antal avslutade patienter. Köproblemet tycks ändå minska något jämfört med förra året i och med att det går lite fortare att välja. Regionstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport 2018 Psykoterapi inom LOV Örebro län.

Tillbyggnad av Campus USÖ etapp 3
Örebro universitet bedriver läkarutbildning i Campus (X-huset) på Universitetssjukhuset Örebro. I dag sker en påbyggnad av en våning på huset för att möta deras akuta ökade lokalbehov. Örebro universitet ser redan nu ett ytterligare utökat behov av lokalytor som inte kommer att tillgodoses av påbyggnaden. Bland annat behövs fler kontorslokaler, en större restaurang, en hörsal för 250 personer och plats för disputationer och konferenser. Ett yt-test har visat att fastigheten kan byggas ut med ca 5900 m². För att kunna uppfylla universitetets behov erfordras också ombyggnad av cirka 1000 m² av befintliga lokaler.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att starta planering och teknisk projektering i projektet tillbyggnad av Campus Universitetssjukhuset Örebro etapp 3, samt att teckna samverkansavtal med Örebro universitet.

Upphandling av löne- och personaladministrativt system
Region Örebro län har förlängt avtalet med leverantören av nuvarande löne- och personaladministrativa system i tre år, till och med 2021. En ny upphandling behöver påbörjas. Regionstyrelsen beslutar att initiera upphandling av löne- och personalsystem, samt att utse regionstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp för projektet.

Regionstyrelsen har också till Finansdepartementet svarat på remissen ”Lite mera lika”, översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74), till socialdepartementet svarat på remissen ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel” (SOU 2018:89) till Utbildningsdepartementet yttrat sig över promemoria U2019/00970/F – ”Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning”.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 april 2019

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg