Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott har utöver vad som följer av ”Bestämmelser för politiska organ i Region Örebro län”, delegationsordning och vad regionstyrelsen kan besluta om i särskilda fall, följande uppdrag:

Arbetsutskottet ska på uppdrag av regionstyrelsen:


• utveckla och samordna Region Örebro läns övergripande personalpolitik och besluta om övergripande avtalsnivåer för förändringar i löne- och anställningsvillkor.

• ansvara för pensionsfrågor för anställda och förtroendevalda,

• ansvara för regionövergripande personal-, löne- och befattningsredovisning, löne- och personalstatistik,

• ansvara för regionövergripande förhandlingar enligt gällande arbetsrättslagstiftning med ensamrätt att för Region Örebro läns räkning genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan Region Örebro län som arbetsgivare och dess arbetstagare. Häri innefattas rätt att besluta om stridsåtgärder,

• om central bedömning erfordras, för Region Örebro läns del tolka bestämmelser rörande anställningsvillkor mm, samt utfärda föreskrifter och anvisningar åt verksamheterna i sådana frågor,

• i övrigt fullgöra arbetsgivarens skyldigheter eller utöva dennes rättigheter enligt gällande arbetsrättslagstiftning, samt ansvara för jämställdhetsfrågor i Region Örebro läns organisation.

• Utskottet beslutar i ovanstående ärenden i den utsträckning dessa inte är av strategisk betydelse.

• I övrigt bereder utskottet de strategiska personal- och arbetsgivarärenden som ska beslutas av regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

• Ansvara för beredning av strategiska frågor/ärenden kring LOV (Lagen om valfrihetssystem), Hälsoval och tandvårdsfinansiering (vuxentandvård).

• Ansvara för beredning av strategiska bolags-/ägarfrågor t.ex. bolagsbildning, bolagsordning och ägardirektiv.

• Ansvara för beredning av strategiska driftsfrågor för Region Örebro län som ej är delegerat till annan.

• I övrigt bereder utskottet de strategiska ekonomi-, service-, ägar- och LOV-ärenden som ska beslutas av regionstyrelsen eller regionfullmäktige.

Övrigt:

Utskottet ska utgöra styrgrupp i:

H-Hus-projektet
Projektet Framtidens vårdinformationssystem
Projektet nytt ekonomisystem
Samt de ytterligare större projekt av övergripande strategisk karaktär som regionstyrelsen ansvarar för

Utskottet ska ta emot återrapportering av delegationsbeslut om representation.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 3 mars 2020

Innehållsansvarig: Webbredaktionen

Publicerad av June Fors

Presidie

Ordförande 
Andreas Svahn (S)

Vice ordförande
Torbjörn Ahlin (C)

2:e vice ordförande
Anna Ågerfalk (L)

Ansvarig chef
Rickard Simonsson, regiondirektör

Nämndsekreterare
June Fors
Telefon 019-602 71 73