Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tillgänglig forskningsinfrastruktur och resurser

Här finns en listning av vårt utbud av resurser som alla erbjuder olika former av avancerad utrustning, tjänster och kompetens till akademisk forskning och innovation.

För frågor angående verksamheten och resurserna är ni varmt välkomna att kontakta oss!

Kontaktuppgifter hittar du under respektive flik.

3D-printing (Additiv Tillverkning) är en typ av tillverkningsteknik som har enorma möjligheter. Tekniken är i snabb utveckling och ger redan fördelar och nya möjligheter inom mängder av olika branscher och applikationer.

 

Användningsområden

 • Kirurgisk planering som ökar sannolikheten för och möjliggör lyckad kirurgi och träning på sällsynta ingrepp exempelvis trombektomi vid stroke
 • Avancerade operationer, exempelvis nefronsparande kirurgi
 • Intraoperativa mallar till rekonstruktiva ingrepp
 • Skräddarsydda proteser och osteosyntesmaterial
 • Anatomiska modeller 
 • Demonstration av sjukdomstillstånd: exempelvis skolios och komplicerade frakturer

Tekniken förväntas användas av ett flertal specialiteter, framför allt opererande sådana. Den kan också vara användas för såväl ST- och inom läkar- och sjukköterskeutbildning och som för forskning. Verksamheten startades upp under 2020.

Kontaktinformation

Tobias Vestermark

Specialistläkare

George Gredin

Specialistläkare

AI Impact lab drivs av Örebro universitet i samarbete med Region Örebro län och ska fungera som en ingång till AI-kompetensen vid universitetet och göra det möjligt för industri och offentlig sektor att dra nytta av AI-forskningen i sina verksamheter.

Länk till AI Impact lab hemsida

AI.MEE ger industrin i Örebroregionen en möjlighet att driva konkreta utvecklingsprojekt inom artificiell intelligens (AI) och autonoma system i hälsosektorn i samarbete med internationellt erkänd spetskompetens från forskare vid Örebro universitet.

AI.MEE erbjuder:

• en färdig infrastruktur för test och utveckling

• teknisk expertis inom AI och autonoma system

• projektstöd och innovationsrådgivning

• nätverksträffar och kontaktnätverk

• kompetensutveckling och kunskapsspridning

• studiebesök och seminarier

 

AI.MEE finansieras till hälften av EU:s regionala fond och resterande från Region Örebro län och Tillväxtverket. Mer information coh kontaktuppgifter hittas på AI.MEEs hemsida. 

Länk till AI.MEEs hemsida

 

 

Avdelningen för kliniska prövningar (AKP) kan skriva och granska ansökningar till Läkemedelsverket.

Vi kan skriva hela eller delar av ansökan efter behov och erbjuder också stöd för utformning av protokoll och forskningspersonsinformation.

AKP ger 1 timme fri konsultation, därefter tar vi ut en timkostnad.

Flödesschema för ansökan till Läkemedelsverket

Avdelningen för kliniska prövningar

Annika Rosdahl

Avdelningschef

En viktig del innan en forskningsstudie startar är att ha studiebudget och avtal på plats.

Avdelningen för kliniska prövningar, AKP, kostnadsberäknar och avtalsförhandlar studier som ska genomföras i samarbete med läkemedelsföretag, samt upprättar även internavtal mellan kliniker på sjukhuset.

För mer information om kostnadsberäkning och avtalsförhandling se avtalsprojektets hemsida

Avdelningen för kliniska prövningar

Annika Rosdahl

Avdelningschef

Medicinska e-biblioteket samlar alla elektroniska resurser såsom databaser, tidskrifter, e-böcker och artiklar som Region Örebro län prenumererar på.

Medicinska e-biblioteket erbjuder ett antal resurser för att du ska kunna hitta relevant information inom ditt ämne. Du har tillgång till ca 2500 vetenskapliga tidskrifter, e-böcker inom medicin samt databaserna PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane, Cinahl, PsycInfo med flera.
Du når alla elektroniska resurser i e-biblioteket om du är uppkopplad mot Region Örebro läns nät. Det går även att ansöka om inloggning för att kunna nå resurserna hemifrån. Du ansöker via medicinska e-biblioteket.

Via e-biblioteket kan du även boka personlig handledning och stöd i litteratursökning. Det kan vara aktuellt i samband med projektarbeten, tidskriftspublicering, systematiska översikter, med mera.
Vi ger även utbildning och support i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Det medicinska biblioteket finns på campus USÖ, X-huset.

Länk till Örebro universitets medicinska e-bibliotek

 

Medicinska biblioteket

Gunilla Källman

Enhetschef

Bioinformatik är en forskningsinriktning där datorprogram utvecklas för att analysera stora mängder biologiska data, särskilt DNA-, RNA- och proteinsekvenser. På grund av hur sådana data genereras skiljer sig ofta analysmetoderna från hur man kan hantera mindre dataset, och en uppsjö av olika specialprogram finns att välja på, men kräver ibland djupare datorkunskaper än den enskilde forskaren kan förväntas ha.

På Klinisk epidemiologi och biostatistik, KEB, finns bioinformatiker som hjälper gärna till med råd om vilka program och metoder man kan använda om man t.ex. vill för att analysera stora molekylärbiologiska dataset, och även göra analyser och/eller skriva program i de fall där det krävs.

Bioinformatisk kompetens finns även ute på flertalet av klinikerna på Universitetssjukhuset Örebro.

Frågor och samarbete

Vi diskuterar gärna idéer, metoder eller möjligheter till handledning om du överväger en doktorandutbildning eller ett epidemiologiskt forskningsprojekt. Vi svarar gärna på specifika korta frågor över telefon, e-post eller via ett möte. Vid mer ingående stöd deltar vi vanligen som medförfattare i forsknings- och publikationsprocessen.

 

Klinisk epidemiologi och biostatistik

Scott Montgomery

Avdelningschef

Anders Wirén

Bioinformatiker

Laboratoriemedicinska kliniken

Gisela Helenius

Kliniskt forskningslaboratorium

Robert Kruse

Region Örebro län tillhandahåller ett elektroniskt stödsystem för registrering av forskningsdata vid kliniska studier.

SMART-TRIAL samlar in forskningsdata elektroniskt via frågeformulär, ett s.k. eCRF. Genom att även skapa datainsamlingstillfällen, med koppling till formulären som ska besvaras vid respektive datainsamlingstillfälle och sedan lägga in dem i en process skapas struktur och ett tydligt studieflöde. Detta visualiseras i systemet där studieflödet för varje studiedeltagare blir tydligt.

Kostnaden för licens och resurser finansieras i första hand med externa forskningsmedel. Endast om externa medel inte beviljas står FoU för kostnaden.

En förutsättning för att använda systemet vid insamling av studiedata är:

 • Godkänd etikprövning.
 • Godkännande av Läkemedelsverket vid läkemedelsstudier.
 • Studien finns registrerad i Regionens projektdatabas
 • Region Örebro län måste vara huvudansvarig för studien om flera olika center ska ingå (d.v.s olika sjukhus där undersökningen genomförs).
 • Kostnadstäckning har sökts från externa finansiärer.

   
Kontaktinformation

Kristina Lind

Förvaltningsledare

Avdelningen Klinisk epidemiologi och biostatistik har som målsättning att bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet och att stimulera forskningsaktivitet inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län.

Inom epidemiologin studerar vi sjukdomars uppkomst, hälsorisker och hälsoutfall på populationsnivå.  Information från befolkningsregister och andra stora databaser i Sverige och Örebro erbjuder unika förutsättningar för denna typ av forskning. 

Forskningsstöd och handledning

Vi diskuterar gärna idéer, metoder eller möjligheter till handledning om du överväger en doktorandutbildning eller ett epidemiologiskt forskningsprojekt. Vi kan också stå till tjänst med rådgivning och stöd i olika faser av forskningsprojekt, till exempel med:

 • Design, planering och studiestorlek såsom val av design, statistisk analys, powerberäkning och etablering av forskningsdatabas
 • Biostatistiska analyser, enklare jämförelser på gruppnivå, deskriptiv statistik (förutsätter hög kvalitet och god struktur på datamaterialet)
 • Rådgivning kring presentation av resultat. Kort hjälp till självhjälp inom SPSS
 • Avancerade biostatistiska analyser som exempelvis multivariata regressioner, bortfallsanalyser och hantering av saknade värden
 • Tolkning av resultat och manusgranskning
 • Rådgivning kring registeruttag, länkning av databaser, skapande av variabler och datarensning
 • Idéer och data till projekt på grundutbildnings-, master- och doktorandnivå

Frågor och samarbete

Vi svarar gärna på specifika korta frågor över telefon, e-post eller via ett möte. Vid mer ingående stöd deltar vi vanligen som medförfattare i forsknings- och publikationsprocessen. 

Kontaktinformation

Scott Montgomery

Professor, Avdelningschef

Besöksadress

Universitetssjukhuset, Campus USÖ

För forskning inom medicin krävs godkännande av etikprövningsmyndigheten. Den praktiska hanteringen inom Region Örebro län finns i rutinerna nedan.

Resursintyg

Resursintyg , vanligen signerat av verksamhetschef, ska inte skickas in till EPM i samband med ansökan, men ska enligt lokal rutin upprättas.

Observera att etikansökan inte signeras av huvudman innan resursintyg har skickats in.

Ändringsansökan

Ändringar som inte innebär ändringsansökan till EPM

För ändringar i forskningsstudier som inte innebär ansökan till Etikprövningsmyndigheten ska dokumentet nedan fyllas i och skickas in till FoU. 

Mallar för forskningspersonsinformation

Etikprövningsmyndigheten

Biobank Sverige

 

Vid frågor om ansökningars innehåll och upplägg, kontakta Avdelningen för Kliniska prövningar (AKP), tfn 019 602 62 34.

Örebro biobank erbjuder rådgivning kring utformning av biobanksdelarna i ansökan om etikprövning och forskningspersonsinformation/samtycke samt förhandsgranskning av etikansökan ur biobanksperspektiv.

E-post till Biobanksupplysningen

 

Kontaktinformation

Cecilia Ekström

FoU handläggare

Som anställd inom Region Örebro län har du möjlighet att söka finansiering för din forskning.

De interna finansiärerna för forskning är Nyckelfonden, Forskningskommittén och Regionala Forskningsrådet och du kan söka lokala ALF-medel.

Du som är anställd kan även få stöttning kring allt som rör din ansökan om forskningsmedel från Grants Office rådgivare. Du kan också få stöd kring ansökningar om innovationsmedel via Innovationsteamet.

 

ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och forskning) är ett avtal mellan staten och de sju landsting som bedriver läkarutbildning och som anger förutsättningarna för den utbildning och forskning som genomförs i samverkan mellan universitet och hälso- och sjukvården. Medlen används i huvudsak till klinisk forskning och utveckling inom landstingen.

Det finns ett antal olika förordnande att tillgå vid Region Örebro län som finansieras genom de forskningsmedel som tillförts genom ALF-avtalet.

Kontaktinformation

Helena Sävenstrand

Enhetschef FoU

Region Örebro läns forskningskommittés viktigaste uppgift är att främja forskningen inom regionen, bland annat genom att bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt.

Forskningskommittén fördelar också medel ur donationsstiftelserna för forskningsändamål. Drygt 20 miljoner avsätts varje år för forskning.

Kontaktinformation

Forskningskommitténs sekreterare

Eva Rask

Forskningskommitténs ordförande

Nyckelfonden är en stiftelse för Medicinsk Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro. Med vår insamling möjliggör vi forskning om olika sjukdomar. Varje år avsätter vi ca 10 miljoner till forskning.

Hittills har flera forskningsprojekt om bland annat cancer, diabetes samt mag- och tarmsjukdomar förverkligats. Upptäckterna kommer till snabb nytta för både vården och patienterna inom Örebro län.

Nyckelfonden är glada över alla gåvor, stora som små. Du kan till exempel hedra minnet av en avliden person genom en minnesgåva, ge en högtidsgåva eller bli månadsgivare till Nyckelfonden.

Kontaktinformation

Annika Rosdahl

Stiftelseansvarig

Regionala forskningsrådet utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid Regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland , Västmanland och Örebro.

Kontaktinformation

Annette Östling

Administratör

Funktionsbrevlåda - För frågor om anslagen

Via innovationsteamet kan du få en överblick av finansieringsmöjligheter till din innovation. Som anställd inom regionorganisationen kan du också få konkret stöttning kring ansökningar om innovationsmedel. Vi erbjuder rådgivning, ansökningsgranskning och hjälp till koordinering av stödfunktioner. Detta gäller vid ansökningar där regionen är såväl projektägare som där regionen är medsökande till annan organisation.

Kontaktinformation

Innovationsteamet

Avdelningen för kliniska prövningar, AKP, bedriver kliniska studier i S-huset på Universitetssjukhuset Örebro. Där tar vi emot studiedeltagare i läkemedelsstudier vi själva genomför i samarbete med läkemedelsindustrin eller akademiska forskare.

Vid behov finns både lokaler och forskningssjuksköterskeresurser att hyra till intern timtaxa för dig som forskar inom regionen.

Avdelningen för kliniska prövningar

Annika Rosdahl

Avdelningschef

GMP-faciliteten på Universitetssjukhuset Örebro erbjuder renrumslokaler, kompetens och kunskap för tillverkning av ATMP. ATMP är läkemedel som innehåller mänskliga celler eller vävnader. Eftersom det räknas som läkemedel måste tillverkning ske i enlighet med Good Manufacturing Practise (GMP) och får enbart ske efter att Läkemedelsverket givit tillstånd. 

Den nybyggda anläggningen består av renrum som uppfyller klass B och C, med rena zoner i klass A och omkringliggande serviceytor.

Till oss på GMP-faciliteten kan forskare, företag och kliniker vända sig för att få hjälp med att planera, utveckla och tillverka ATMP till kliniska prövningar eller som sjukhusundantag. Vi är också sjukhusapotek för ATMP och kan därför distribuera egna ATMP till klinik, samt hantera eller iordningställa ATMP–prövningsläkemedel.

Om ni har en produkt som innehåller celler eller vävnader som ska ges till patient kan vi hjälpa till att GMP-anpassa er produkt så att den uppfyller regulatoriska krav. Vi hjälper till med hela processen, från riskanalys, validering och ansökan till Läkemedelsverket, till själva läkemedelstillverkningen. Vi har GMP-utbildad personal för det laborativa arbetet och sakkunnig apotekare knuten till oss.

ATMP är en förkortning som står för Advanced Therapy Medicinal Products som kan översättas med avancerade cellterapiläkemedel. Det är läkemedel som innehåller mänskliga celler eller vävnader. Regulatoriskt räknas ATMP som läkemedel och dess tillverkning regleras av Läkemedelsverket.

Det finns olika klasser av ATMP och de olika typerna kan också kombineras.

 • Genterapiläkemedel
 • Cellterapiläkemedel
 • Vävnadsteknisk produkt

Exempel på behandlingar med ATMP:

 • Behandla brännskadad hud med odlade hudceller
 • Attackera tumörceller med aktiverade immunceller, s.k TILS
 • Reparera knäleder hos artrospatienter med odlade broskceller
 • Reparera ögonskador med ett ”plåster” innehållande patientens egna ögonstamceller.
 • Behandla lymfom och leukemier med genmodiferade T-celler, s.k. CAR-T behandling.
Kontakt GMP-faciliten

Funktionsbrevlåda

Kontakt CAMP

Gisela Helnius

Projektsamordnare

Region Örebro län driver ett Grants Office där man som forskare kan få stöd med rådgivning, ansökningsgranskning, koordinering av stödfunktioner för en forskningsansökan och utbildning kring finansiering för forskning. Genom nyhetspublicering, seminarier och workshops sprider Grants Office information om finansieringsmöjligheter och utbildning.

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda

Health Technology Assessment (HTA) innebär systematisk kartläggning av den vetenskapliga litteraturen för en metod eller insats i hälso- och sjukvården. Det inbegriper både nytta och risk för patienten samt en etisk och hälsoekonomisk analys.

Camtö - Centre for Assessment of Medical Technology in Örebro är en HTA-enhet inom Region Örebro län. Vårt uppdrag är att främja en evidensbaserad vård. Enheten är en resurs för alla verksamheter inom Hälso- och sjukvården.

Camtö välkomnar därmed frågor från verksamheter som ser ett behov av en kartläggning av kunskapsläget inom en specifik fråga som är av relevans för enhetens verksamhet. Både enskilda anställda och ledning är välkomna att kontakta oss.

Kontaktinformation

Louise Olsson

Enhetschef

Maria Ekholm Takman

Assistent

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset bv (ingång S1), Södra Grevrosengatan 52 A

Postadress

HTA-enheten Camtö, Universitetssjukhuset Örebro (S-huset), 701 85 Örebro

Hälsoekonomi är ett av Universitetssjukvårdens forskningscentrums (UFC) profilområden. Vid UFC finns hälsoekonomer med uppgift att bistå med planering av forskningsprojekt, utformning av forskningsansökningar och genomförande av hälsoekonomiska analyser. Hälsoekonomerna vid UFC har särskild kompetens och erfarenhet inom områdena hälsoekonomiska utvärderingar, värdering av hälsa samt effekter av hälso- och sjukvårdspolicy.

Hälsoekonomernas uppgifter inom Region Örebro län är bland annat att

 • medverka till att ett hälsoekonomiskt perspektiv tillförs forskningen genom stöd till och samverkan med forskare och doktorander
 • medverka i ansökningar där ett hälsoekonomiskt perspektiv inkluderas
 • ge utbildningsinsatser inom hälsoekonomi
 • ge stöd vid beslutsfattande

Vill du veta mer om hälsoekonomi som profilområde vid UFC kan du läsa beskrivningen av profilområdet hälsoekonomi:

 

Hälsoekonomisk seminarieserie

Region Örebro län (UFC) och Örebro universitet (Handelshögskolan) har ett gemensamt nätverk för hälsoekonomi (HEN). Nätverket arrangerar seminarier några gånger per år med olika teman/frågeställningar. Platsen för seminarierna alternerar mellan Handelshögskolan vid Örebro universitet, Universitetssjukvårdens forskningscentrum och digitalt. Seminarierna är öppna och kostnadsfria för alla som har ett intresse av hälsoekonomiska frågor.

Mer information finns på Örebro universitets hemsida och aktuella seminarier finns även på UFC:s hemsida. Kontaktperson vid Region Örebro län (UFC) för seminarieserien är Anna Philipson

Kontaktinformation - Hälsoekonomi

Funktionsbrevlåda

Hälsoekonomer vid UFC: Lars Hagberg, Linda Ryen, Naimi Johansson, Anna Philipsson, Jasmine Fridljung

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, S-huset (ingång S1), vån 1 & 2, Södra Grevrosengatan 52 A

Forskare vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) har utvecklat, översatt och/eller validerat en mängd olika vetenskapliga verktyg. Här hittar du instrument för datainsamling som du får använda enligt de villkor som anges. Kontakta UFC om du önskar använda ett instrument.

 

Villkor för användning

 • Du får använda, dela, kopiera och vidaredistribuera instrumentet.
 • Du måste ge ett korrekt erkännande av upphovsrättsinnehavaren. Det ska göras i enlighet med god vetenskaplig sed.
 • Du får inte ändra instrumentet utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.
 • Du får inte använda instrumentet för kommersiella ändamål.

Instrument

Namn Syfte Information/referenser
CHEQ (Children's Hand-use Experience Questionnaire) Används för att utvärdera barns och ungdomars erfarenhet av att använda sin påverkade hand i aktiviteter där man vanligtvis behöver använda två händer. Finns i flera olika språkversioner

Euro-MCD del 1

Euro-MCD del 2

Inventera önskade effekter av etikronder, samt mäta upplevda effekter.

Svensk version

KPV (Kvalitet i psykiatrisk vård) Mäta kvalitet i psykiatriska eller
socialpsykaitriska verksamheter med ett tydligt patient- eller brukarperspektiv

Svensk version

OPUS (Orthotics and Prosthetics Users’ Survey) Undersöka hur personer som använder ortopedtekniska hjälpmedel upplever sin funktion i vardagslivet, sin livskvalitet och vad de tycker om hjälpmedlet och servicen på den ortopedtekniska mottagningen.

Svensk version

SR-AS - Frågeformulär om sensoriska reaktioner

SR-AS - Scoring
Används som hjälpmedel för diagnostisk bedömning av sensoriska symptom enligt kriterier för autismspektrum i DSM-5.

Svensk version

SR-AS - Questionnaire on sensory reactions

SR-AS - Scoring card
 

Engelsk version

Kontaktinformation

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Funktionsbrevlåda

Målet med Kirurgilaboratoriet är att minska andelen undvikbara misstag och reducera risken för komplikationer efter operation.

Kirurgisk träning förbättrar den kirurgtekniska färdigheten vid operationsbordet, i jämförelse med pati­ent­­baserad träning, dvs träning genom verkliga opera­tioner. Olika tekniska färdigheter kan uppmätas, inklusive överordnad skicklighet, antal godkända ingrepp, antal operationsfel och operationstid, samt test av nya kirurgiska metoder och arbetssätt.

Kontakt - kirurgisk träning

Malin Wickbom

Specialistläkare

Kontakt - forskningssamarbeten

Kristofer Nilsson

ST-läkare

Avdelningen för kliniska prövningar (AKP) erbjuder tjänster som omfattar allt från större till mindre uppdrag inom kliniska studier. Vi erbjuder support och samarbete internt inom Region Örebro län samt externt till läkemedelsindustrin.

Vår tjänsteportfölj omfattar allt från utformning av studieprotokoll till patientbesök, utbildningar och monitorering. Valmöjligheten finns att använda alla tjänster från AKP för att starta och genomföra en studie, eller få hjälp med vissa delar utifrån det behov som finns.

Avdelningen för kliniska prövningar bedriver kliniska studier i S-huset på Universitetssjukhuset Örebro där vi tar emot studiedeltagare i läkemedelsstudier vi själva genomför i samarbete med läkemedelsindustrin eller akademiska forskare.

I AKP:s lokaler pågår dagligen klinisk och administrativ verksamhet inom kliniska studier, såsom provtagning, sjuksköterske- och läkarbesök. Här kan forskningsintresserade anställda inom Region Örebro län  få hjälp med genomförandet, oavsett om det är en akademisk eller företagsinitierad studie. AKP medverkar i såväl nationella som internationella studier inom olika terapiområden och är ett av de största centren i Sverige med avseende på antalet inkluderade patienter.


Vid behov finns både lokaler och forskningssjuksköterskeresurser att hyra till intern timtaxa.

Avdelningen för kliniska prövningar

Annika Rosdahl

Avdelningschef

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De har bidragit till att rädda många liv och är en unik företeelse internationellt sett. För närvarande finns drygt 100 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten.

Länk till Nationella Kvalitetsregistrets hemsida

 

Möjliggör lärande och ständiga förbättringar

Kvalitetsregistren möjliggör lärande och ständigt förbättringsarbete och de är en nödvändig ingrediens i ett modernt hälso- och sjukvårdssystem. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

 

Register som drivs helt eller delvis av Region Örebro län

Laboratoriemedicinska kliniken bedriver en bred verksamhet inom områdena bakteriologi, virologi, immunologi, klinisk kemi, transfusionsmedicin inklusive terapeutisk plasmaferesbehandling, farmakologi, patologi, cytologi och molekylärgenetisk verksamhet.

Laboratoriemedicinska kliniken är en länsövergripande klinik och bedriver verksamhet på länets tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.

Inom samtliga områden utförs ett antal analyser av högspecialiserad karaktär. Laboratorierna är ackrediterade av SWEDAC.

Länk till Laboratoriemedicinska kliniken

Kontaktinformation

Postadress

Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro

Arbetsmiljön och miljön omkring oss är föränderlig och nya risker påträffas hela tiden. Därför är forskning en naturlig del av klinikens arbete. Utgångspunkten för vår forskning är att den har anknytning till ohälsa och arbets- och miljömedicin. Ämnesområdet är brett och de olika forskningsprojekten spänner över fält som:

 • vibrationer
 • hjärt-kärlsjuklighet vid kvarts- och partikelexponering i gjuterier
 • barn och kemikalier
 • vägtrafikbuller
 • arbetsmiljön för anställda i badhus
 • föroreningar i mark.

Vi har en omfattande instrumentpark som möjliggör en rad analyser kopplade till arbetsmiljö och hälsa. 

Länk till Arbets- och miljömedicinska kliniken

 

Kontaktuppgifter

Louise Fornander

Forskningssamordnare/Yrkeshygieniker

I våra laboratorier har vi utrustning för att kunna göra kliniska tester, bland annat tonaudiometri, talaudiometri, OAE, tympanometri, obehagsnivåer och IR-mätningar. Vi har möjligheter att testa riktningshörsel och har även pupillometriutrustning. Nedan kan du läsa om våra olika laboratorier.

Vill du få tillgång till vårt audiologiska laboratorium är du välkommen att kontakta oss!

 

Traditionella audiologiska mätningar är väldigt tillrättalagda och kliniska och ger inte alltid en bra bild av hur människor hör i verkliga livet. I ekofria rummet kan vi simulera ljudmiljöer och låta personen utföra tester i dessa. Ekofria rummet är ett helt ljudisolerat rum där ljudet inte har möjlighet att studsa. En handklapp dör ut omedelbart. 

Det 16 kvm stora rummet är ett så kallat ”flytande rum”; en kub som står på vibrationsdämpande stöttor i ett lite större rum för att varken störa eller störas av omgivningen. Väggar, tak och golv består av tjocka kilar av mineralfiberull. Längs rummets väggar finns en cirkel med tolv högtalare som bland annat används för att spela upp våra ljudmiljöer. I mitten av cirkeln finns en gallerplattform där man till exempel kan ställa en stol för försökspersoner eller ett bord med utrustning som används vid test.


Rummet stod färdigbyggt år 2000. Det finns flera ekofria rum i Sverige, de flesta inom industrin och de används bland annat till att testa högtalare, telefoner och lastbilshytter. Vårt ekofria rum används uteslutande för hörselforskning.

 

Det ekofria rummet tog två år att bygga och under tiden byggde man ett lite mindre laboratorium med liknande akustiska egenskaper. Även här finns tolv högtalare i en cirkel med en stol för försöksperson i mitten. Väggarna är släta och av samma mineralfiber som i det ekofria rummet och taket är vågformat för att minska reflektioner av ljud. 

Hårcellen är en lite mer lättarbetad arbetsplats en det ekofria rummet. Tekniken är enklare och rummet inte lika överväldigande för försökspersonen. Försöksledaren och försökspersonen sitter dessutom i samma rum vilket gör det lättare att kommunicera.


I Hårcellen har vi bland annat en audiometer och en tympanometer för att kunna göra många av de tester som görs kliniskt. Här finns även ett KEMAR konsthuvud som gör det möjligt att mäta på utrustning utan en försöksperson, till exempel hur högt ett par hörlurar låter när man har dem på sig.

Kontaktinformation

Elina Mäki Torkko

Professor, Enhetschef

Postadress

Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset, 701 85 Örebro

Besöksadress

Universitetssjukhuset i Örebro, A-huset, vån 10

Forskningsavdelningen Campus USÖ är lokaler anpassade för experimentell laborativ verksamhet, vilka används gemensamt mellan Region Örebro län och Örebro universitet.

I lokalerna bedriver Kliniskt forskningslaboratorium (KFL) sin verksamhet i samverkan med forskningen vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. Faciliteterna är anpassade för analyser från DNA- till cellnivå samt in vitro-försök.

Det finns även bokningsbara lokaler med möjlighet till blodprovtagning och enklare undersökningar.

 

Kontakter - Kliniskt forskningslaboratorium

Elisabet Tina

Avdelningschef

Tahér Kermanji

Laboratoriekoordinator

Laboratorieansvarig Instutionen Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet

Daniel Eklund

Martin i Rörelselabbet, Region Örebro län 2021 800 448.jpg


I regionens laboratorium för rörelseanalys (Laboratory for Motion Analysis) finns utrustning för att på olika sätt kvantifiera rörelse. Förutom gånganalys finns goda möjligheter att även undersöka exempelvis rörelser av bål och armar, balans och öga-hand koordination. Utrustningen består bland annat av en rad analysverkyg såsom:

 • 3D-kameror för rörelseanalys
 • kraftplattor för att mäta krafterna mellan fötterna och golvet vid t.ex. gång
 • trådlöst EMG-system för att mäta muskelaktivitet
 • glasögon för att mäta ögonrörelser
 • accelerometer för mätning av fysisk aktivitet
 • ett portabelt diagnostiskt ultraljud
 • elektroniska sulor för tryckmätning i skor

Laboratoriet används i forskningsprojekt med biomekaniska frågeställningar, i klinisk verksamhet t.ex. gånganalys vid olika funktionshinder och sjukdomstillstånd och i undervisning. Laboratoriet är beläget i källaren i X-huset (Campus USÖ).

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda för laboratoriet

Martin Eriksson Crommert

Föreståndare för laboratoriet/Forskningshandledare

Handledning

Handledningsmöjligheter finns på samtliga forskande kliniker och enheter. För rådgivning eller avsaknad av handledarskap i din närhet finns samlad erfarenhet på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Handledning av master-/magisterstudenter och doktorander sker i samråd med aktuellt universitet. 

Metodstöd/rådgivning

Universitetssjukvårdens forskningscentrum tillhandahåller metodstöd inom bl.a. följande forskningsområden:

 • Hälsoekonomi
 • Medicinsk etik
 • Kvalitativa forskningsmetoder (t.ex. intervjuer, fokusgrupper, observationer)
 • Psykometri (utveckling av t.ex. frågeformulär)
 • Nära vård
 • Studier om fysisk aktivitet

Universitetssjukvårdens forskningscentrum tillhandahåller även vägledning och rådgivning som enstaka konsultationer avseende följande områden:

 • Råd om projektsamordning och koordination till personal inom regionen (stöd till olika typer av forskningsprojekt)
 • Råd och vägledning t.ex. till medarbetare inom regionen som är intresserade av att börja forska.
Kontaktinformation

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Klinisk epidemiologi och biostatistik

SPSS

Region Örebro län har tecknat ett nätverksavtal för statistikprogramvaran SPSS. Detta innebär att du som forskare vid Region Örebro län kan få tillgång till programmet på din arbetsplats. För hjälp med installation av SPSS- kontakta regionens IT-support. Alternativt kan de som har anknytning till Örebro universitet få SPSS därifrån, skicka e-post till deras IT-avdelning.

STATA

För hjälp med hur programmet används kan du kontakta Klinisk epidemiologi och biostatistik. De kan ofta hjälpa till även med frågor kring andra programvaror. Länk till Klinisk epidemiologi och biostatistik

EndNote

Medicinska biblioteket vid Örebro universitet erbjuder support och utbildning i referenshanteringssystemet EndNote. Här kan du även läsa mer om publiceringsfrågor, affilieringsavtal och DiVA. 

Kontaktinformation Klinisk Epidemiologi och biostatistik

Scott Montgomery

Avdelningschef

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Avdelningen för kliniska prövningar

Avdelningen för kliniska prövningar erbjuder monitorering (kvalitetssäkring) av kliniska prövningar både lokalt inom Region Örebro län och externt. Vi monitorerar både nationella och internationella studier.

Kontaktinformation

Avdelningen för kliniska prövningar

CEBIO_MRscanner_mindre.png

I ett samarbete mellan Region Örebro län och Örebro universitet har en MR-kamera för forsknings-och utbildningsändamål införskaffats med placering på Universitetssjukhuset i Örebro. MR-kameran (GE Signa Premier) har en fältstyrka på 3T och är utrustad för att kunna genomföra avancerad funktionell hjärnavbildning (fMRI). Det finns tillhörande kringutrustning för fMRI såsom goggles, hörlurar, grips och monitor.

Utöver avancerade hjärnundersökningar kan ett brett spektrum av olika slags MR-undersökningar genomföras på systemet. MR-kameran är integrerad med röntgenkliniken på USÖ vilket möjliggör genomförande av kliniska forskningsstudier. Det finns ett brett utbud av pulssekvenser och olika slags dedicerade spolar för t.ex. fotleds-, knä- och bäckenundersökningar.

I anslutning till MR-kameran finns arbetsplatser för forskare och ett laboratorium med utrustning för basal preparering av prover (t.ex. blod och saliv) som samlas in i samband med undersökningarna.

 

Kontaktinformation

Per Thunberg

Enhetschef

Ann-Sofie Törnvall

Forskningssjuksköterska

Nationella infrastukturer som helt eller delvis drivs från Örebro.

Forskare som är intresserade av att ta del av det stöd och/eller forskningsnätverk som erbjuds inom faciliteterna är välkommen att kontakta den regionala företrädaren för respektive facilitet.

Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patient­organisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter.

Biobank Sveriges roll är bl.a. att vidare­utveckla en gemensam, långsiktigt hållbar nationell biobanks­infra­struktur med de bästa förutsättningar för både nationellt och internationellt samarbete.

Kontaktinformation

Maria Svensson

Ansvarig Örebro biobank

Många genetiska sjukdomar, som t.ex. olika former av cancer eller ärftliga sjukdomar och syndrom, kräver genetisk karaktärisering för en exakt diagnos och val av behandling.

Nya metoder för sekvensering och kartläggning av arvsmassan, har möjlighet att generera betydligt mer data än vad som tidigare varit möjligt. Detta kan leda till kostnadsbesparing jämfört med traditionell sekvensering för existerande genetiska analyser, dels utökade möjligheter att snabbare införa bredare diagnostik än vad som tidigare varit möjligt.

Clinical Genomics Örebro bildades i maj 2019 med uppgift att identifiera, utveckla och implementera nya metoder för genetiska analyser i klinisk verksamhet samt vara en resurs för genomiska forskningsprojekt. Faciliteten erbjuder forskare hjälp med genomiska forskningsprojekt hela vägen från studiedesign, provinsamling, sekvensering och bioinformatik till klinisk tolkning av svaret.

För att bygga upp en verksamhet som gagnar både forskning och utveckling inom klinisk diagnostik såväl som dess implementation i sjukvården sker arbetet i samarbete mellan Örebro universitet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab) samt Region Örebro Län. Faciliteten organiseras under Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet och är fysiskt placerad vid Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Du kan läsa mer om Clinical genomics Örebro på vår hemsida.

Forskning och utveckling av tekniker och metoder drivs genom arbetspaket med ansvar för olika specialistområden:

 • cancer
 • ärftliga sjukdomar
 • komplexa sjukdomar
 • mikrobiologi
 • informatik
Kontaktinformation

Gisela Helenius

Facility Director

Bianca Stenmark

Head of Facility

Genomic Medicine Sweden (GMS) banar väg för bättre diagnostik, vård och behandling i hela Sverige. I bred samverkan med sjukvård, akademi och näringsliv bygger GMS en infrastruktur som möjliggör förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisions-medicin. Man fokuserar till en början på bred gensekvensering vid bland annat cancer, sällsynta diagnoser och infektionssjukdomar. Universitetssjukhuset Örebro och Region Örebro län är en av noderna i  den nationella infrastrukturen. Mer information finns på GMS hemsida.

 

Kontaktinformation

Gisela Helenius

Forskningssamordnare Laboratoriemedicin

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner och finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Forum Mellansverige

Forum Mellansverige består av sju regioner (Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland) och är en enhet inom det Regionala Forskningsrådet (RFR).

Det lokala nodnätverket med lokala samordnare från de sju regionerna är en direktlinje till den operativa verksamheten på lokal nivå inom regionen och en viktig del av den regionala nodens informations- och kommunikations-struktur. 

Kontaktinformation samordnare lokal nod, Forum Mellansverige

Funktionsbrevlåda

Eva Norgren Holst

Samordnare för lokal nod, Kliniska Studier Sverige

Anna Axelsson

Samordnare lokal nod, Kliniska Studier Sverige

Annika Rosdahl

Samordnare lokal nod, Kliniska Studier Sverige

SIMPLER (Swedish Infrastructure for Medical Population based Life course and Environmental Research) är en individdatabas och biobank i Sverige för för främst epidemiologisk forskning. Databasen består av två populationsbaserade kohorter, Swedish Mammography Cohort och Cohort of Swedish Men, med sammanlagt ca 110 000 personer födda 1914-1952 från Uppsala, Västmanland och Örebro län. Datainsamling från deltagarna pågår kontinuerligt sedan 1987 genom regelbundna utskick av frågeformulär och undersökningar samt länkning till registerbaserade data. En biobank med DNA och andra biologiska prover finns tillgänglig från en stor andel av deltagarna.

Data och prover från SIMPLER används till forskning på bl.a. cancer, neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, njursjukdomar, diabetes och benskörhet.

Konsortiet kring SIMPLER koordineras av Uppsala universitet med deltagande från Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet och Örebro universitet.

Kontaktinformation

Henrik Ugge

Läkare Urologiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro

Svenska Usher-registrer (SVUSH) är ett forskningsregister över personer med den genetiska sjukdomen Ushers syndrom. I registret finns uppgifter om hörsel, syn, balans och genetik.


Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda Audiologiskt forskningscentrum

Under senare år har brukarmedverkan uppmärksammats alltmer som en viktig del av forskningen. Flera vinster finns beskrivna i den vetenskapliga litteraturen:

 • Ökad förståelse för det aktuella forskningsfältet
 • Identifiering av angelägna frågeställningar
 • Rikare och djupare data
 • Nyskapande dimensioner i dataanalysen samt
 • Ökat förtroende för och förbättrad spridning av forskningsresultat.
Kontaktinformation

Universitetssjukvårdens forskningscentrum

När du ska söka externa forskningsmedel kan du som forskare få hjälp att utforma en budget som passar finansiärens krav på godkända kostnader.

När du fått beviljat forskningsmedel kan vi även hjälpa dig med rapportering av projektekonomin.

 

Kontaktinformation

Louise Furåker

Projektekonom

Randomisering intar ofta en central roll i experimentell metod, särskilt inom medicin, psykologi och övrig beteendevetenskap. Att randomisera betyder att varje patient slumpas till en av flera behandlingar och är ett kraftfullt verktyg för att visa på samband mellan behandling och utfall. För att randomisera kan Klinisk epidemiologi och biostatistik dels hjälpa till att skapa en randomiseringslista och dels ge råd kring rutinen för hur den praktiska hanterandet av randomisering fungerar.

Kontaktinformation

Scott Montgomery

Professor, Avdelningschef

Besöksadress

Universitetssjukhuset Örebro, Campus USÖ

Avdelningen för kliniska prövningar (AKP) samt forskningsverksamma kliniker inom Region Örebro län tar emot studieförfrågningar från frågeställare såsom CRO, läkemedelsföretag och Forum Mellansverige.

Inkommande förfrågningar tas om hand av AKP som har en väletablerad infrastruktur och lång erfarenhet inom området kliniska studier. Avdelningen har även en stor lokal kännedom om forskande kliniker inklusive ett omfattande nätverk.

En väg in för studieförfrågningar

I ett led för att underlätta för företag samt ge stöd till kliniker vad gäller flödet av studieförfrågningar/feasibilities, har vi en funktionsbrevlåda dit du skickar din studieförfrågan.

Din studieförfrågan bör innehålla

För att vi ska kunna identifiera intresserade prövare eller kliniker, ser vi helst att så mycket relevant information som möjligt finns med i förfrågan utan krav på sekretessförbindelse i det initiala skedet.

En studieförfrågan bör innehålla följande punkter:

 • Indikation och primärt syfte med studien
 • Studiefas (I-IV)
 • Prövningssubstans/läkemedel/produkt eller motsvarande 
 • Inklusions- och exklusionskriterier
 • Förslag på kliniker samt eventuellt krav på specialistkompetens och utrustning
 • Tid- och enrolleringsplan
 • Om Sverige är valt som land
 • Om studien har skickats till annan kontakt inom Region Örebro län är vi mycket tacksamma om ni kan delge oss vem/vilka som ni tidigare har varit i kontakt med.
 • Senast önskad svarsdag vid intresse från klinik
 • Kontaktperson och kontaktuppgifter till CRO/företag

Har du redan etablerade kontakter med klinik eller forskare?

I de fall där du som företag/CRO/annan sponsor redan har etablerade kontakter med prövare eller annan representant  på klinik och sänder din förfrågan dit via e-post, så ska en kopia även skickas till funktionsbrevlådan ovan. Detta förbättrar vår möjlighet till uppföljning.

Om du önskar att nå ut till regionala noden Forum Mellansverige eller övriga noder i Sverige så finner du kontaktuppgifter via Kliniska studier Sverige.

Om du som prövare inom Region Örebro län önskar ta emot studieförfrågning som kommer in via vår funktionsbrevlåda, anmäl detta till funktionsbrevlådan för feasibility.

Kontaktinformation

Funktionsbrevlåda för studieförfrågningar/feasibilities inom Region Örebro län

I början av ett vetenskapligt projekt är det viktigt att bestämma vilken studiedesign som ska användas och att den är anpassad efter forskningsfrågeställningen. För att underlätta detta erbjuder vi stöd i alla delar av studiedesignen för både kvalitativa och kvantitativa studier.

 • Design, planering och studiestorlek såsom val av design, statistisk analys, powerberäkning och etablering av forskningsdatabas
  Biostatistiska analyser, enklare jämförelser på gruppnivå, deskriptiv statistik (förutsätter hög kvalitet och god struktur på datamaterialet)
 • Avancerade biostatistiska analyser som exempelvis multivariata regressioner, bortfallsanalyser och hantering av saknade värden
 • Rådgivning kring registeruttag, länkning av databaser, skapande av variabler och datarensning

Kvantitativ studiedesign

Avdelningen Klinisk epidemiologi och biostatistik och Universitetssjukvårdens forskningscentrum kan stå till tjänst med rådgivning och stöd i olika faser av forskningsprojekt, till exempel med val av design, statistisk analys, powerberäkning och etablering av forskningsdatabas. 

Kvalitativ studiedesign

Universitetssjukvårdens forskningscentrum erbjuder stöd i design och övriga delar.

Klinisk prövning

Avdelningen för kliniska prövningar (AKP) erbjuder tjänster som omfattar allt från utformning av studieprotokoll till patientbesök, utbildningar och monitorering. Valmöjligheten finns att använda alla tjänster från Avdelningen för kliniska prövningar för att starta och genomföra en studie, eller få hjälp med vissa delar utifrån det behov som finns.

 

Kontaktinformation
Klinisk epidemiologi och biostatistik

Scott Montgomery

Avdelningschef

Universitetsjukvårdens forskningscentrum (UFC)

Kristina Arnrup

Verksamhetschef

Avdelningen för kliniska prövningar (AKP)

Annika Rosdahl

Avdelningschef

Forskningsstödsorganisationen kan erbjuda lån av utrustning för forskning för anställda inom Region Örebro län.

Utrustning för distansintervjuer

Universitetssjukvårdens forskningscentrum har tre mobiltelefoner speciellt avsedda för distansintervjuer med inspelningsfunktion. De kan bokas i Outlook-kalendern efter kontakt med administratör vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Det finns även möjlighet att använda videosystemet VisibaCare som finns installerat på en dator vid UFC.

Diktafoner

Universitetssjukvårdens forskningscentrum har nio diktafoner för inspelning av intervjuer. En av diktafonerna är specialanpassad för gruppintervjuer och har tillhörande mikrofoner. Diktafonerna kan bokas i Outlook-kalendern efter kontakt med administratör vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Accelerometrar

Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) har ett hundratal accelerometrar (ActiGraph wGT3X-BT) som kan lånas ut till forskningsprojekt. Med hjälp av accelerometern kan fysisk aktivitet mätas på ett objektivt sätt. UFC kan i mån av tid även erbjuda hjälp med hanteringen av accelerometrarna samt analys. Vid intresse, skicka en förfrågan till administratör vid UFC.

Datorprogram

Vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) finns ett tjugotal bokningsbara arbetsplatser för doktorander eller predoktorander anställda vid regionen. Varje dator är utrustad med statistikprogrammet SPSS och referenshanteringsprogrammet Endnote. Vissa arbetsplatser har även tillgång till analysprogrammet (kvalitativ) NVivo och statistikprogrammet STATA samt Klinisk portal. Vid en dator finns även programmet Actilife för accelerometerhantering och analys av data (fysisk aktivitet). Arbetsplatserna kan bokas efter kontakt med administratör via vår funktionsbrevlåda. 

Surfplattor

Fyra surfplattor finns för att lånas ut till forskningsprojekt där forskningspersonerna ska genomföra tester eller besvara enkäter via en surfplatta. Vid intresse, skicka en förfrågan till förvaltningsledare, FoU

Kontaktinformation - Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)

Funktionsbrevlåda/Telefon

Kontaktinformation surfplattor

Funktionsbrevlåda

Örebro Biobank är Region Örebro läns och Örebro universitets gemensamma infrastruktur för biobankning av vård- och forskningsprover samt ett kompetenscentrum för biobanksfrågor. 

Lagar och föreskrifter som styr biobanksverksamhet

Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården med mera,  "Biobankslagen".

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, Biobanker i hälso-sjukvården mm (SOSFS 2002:11). 

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälsosjukvården mm (SOSFS 2004:2).

Information om biobankslagen finns även på 1177 vårdguidens webbsida.

Oranga%20flaskor%20[1].jpg

Region Örebro län har två biobanker registrerade vid Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO):
• Örebro biobank (registeringsnummer 454) 
• E-biobank (registeringsnummer 763)

Ansvariga är Mats G Karlsson och Maria Svensson.

Aktuellt

Örebro Biobank följer nationellt överenskommen handläggningstid för kompletta biobanksansökningar. Ansökningar gällande tillgång till prov som inkluderar befintliga prov ska vara max 30 arbetsdagar. För nyinsamlade prov ska handläggningstiden vara max 10 arbetsdagar. 

Biobanksansökan

För att få tillgång till prov från en befintlig provsamling i Örebro biobank eller för att få börja samla in nytagna prov inom hälso- och sjukvården i forskningssyfte måste en biobanksansökan göras. Kontakta Region Örebro läns biobankssamordnare Karin Johansson för att göra en biobanksansökan.

Biobank Sveriges hemsida finner du mallar och instruktioner för att skriva en biobanksansökan.

Örebro biobank erbjuder regulatorisk rådgivning/förhandsgranskning av etikansökan och utformning av forskningspersonsinformation och samtycke. VI erbjuder även rådgivning och praktiskt stöd gällande pre-analys, provhantering, frysförvaring, med mera. 

Planerar du att starta en multicenterstudie med nyinsamling av prov i flera sjukvårdsregioner kan du vända dig till regionens provservicekoordinator Kerstin Malm. 

Biobanksansökningar gällande multicenterstudier handläggs av Regionalt biobankscentrum (RBC).

 • För studier med etikgodkännande fr o m 1 januari 2019:
  Kontakta RBC i den region forskningshuvudmannen/huvudansvarig forskare är verksam.
 • För studier med etikgodkännande innan 1 januari 2019:
  Kontakta RBC i den region etikprövningen utförts

  Kontaktuppgifter till RBC

Insamling via sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB)

Sjukvårdsintegrerad biobankning innebär att insamling och hantering av prov för forskning stödjer sig på befintliga strukturer inom sjukvården. Projekt med godkänd etikprövning kan efter uppläggning av studiespecifika koder beställa biobanksprov via journalsystemet. Proverna omhändertas på Laboratoriemedicinska kliniken där de antingen alikvoteras på robot eller direktfryses. Frysförvaring sker därefter hos biobanken. Med denna standardiserade process uppnås en hög och jämförbar kvalitet på proverna. All information om provet och dess preanalytiska hantering registreras i ett IT-stöd, ett s.k. LIMS. Det medför att prov får samma höga kvalitet som vårdprov och att man automatiskt får en spårbarhet av provhanteringen och information om hur provet har hanterats. Kontakta SIB-ansvarig Pernilla Karlefors för mer information.

Tillstånd och ansökningar

Lagkrav och lokala riktlinjer är sammanställda i matrisen och beskriver vilka ansökningar och blanketter som behövs för att få tillgång till humanbiologiska prov och data för olika ändamål inom Region Örebro län.

Din biobanksansökan skickar du till:

Örebro biobank
Kliniskt forskningscentrum (KFC)
Campus-USÖ, X-huset
Örebro Universitetssjukhus
701 85 Örebro

 

Örebro biobank samarbetar lokalt med: 

Kliniskt forskningslaboratorium (KFL)  

Avdelningen för kliniska prövningar (AKP)  

Laboratoriemedicinska kliniken USÖ

 

Biobank, biobanksavtal och ansökningar

Biobankssamordnare

Campus USÖ, X-huset Universitetssjukhuset Örebro 701 85 Örebro

Provservicekoordinator

SIB ansvarig

Provservicekoordinator - Örebro universitet

Isak Demirel


Glasburkar%20[1].jpg

En biobank är en samling prover tagna i hälso- och vården som sparas längre tid än två månader och som går att spåra till dig som provgivare. Hur prover får samlas in, lagras och användas regleras av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. (2002:297), biobankslagen.

Information till dig som patient/provgivare hittar på Biobank Sveriges webbplats och på 1177.se 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 december 2021